Environmentálne vhodný produkt
Sem vložte podnadpis


národný systém označovania environmentálne priateľských produktov 

História systému:

Značka environmentálneho hodnotenia produktov na Slovensku vznikla na základe uznesenia vlády dňa 6.2.1996 ako Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov v SR s účinnosťou od 15.4.1997. V dôsledku rozšírenia skupiny produktov, pre ktoré bol vytvorený systém kritérií o vybrané časti služieb bol názov systému zmenený z ENvironmentálne vhodný výrobok na označenie Environmentálne vhodný produkt.

Rozšírenie a možnosť využitia:

Pre spotrebiteľa platí určite odporúčanie prefereovať produkty, ktoré majú spomínanú značku, pretože pri vysokej kvalite splnenie bežných požiadaviek zarušuje veľmi vysoké splnenie požiadaviek environmentálneho charakteru. Naopak nevýhodou systému je pomerne malé rozšírenie najmä v kategórii spotrebných tovarov a tovarov každodenného dopytu.

Hodnotenie systému: 14 bodov veľmi odporúčaný

Systém patrí medzi najviac odporúčané a najviac hodnoverné systémy označovania produktov. Napriek tomu, že sa dotýka prioritne environmentálnych požiadaviek, kritéria hodnotenia spravidla zabezpečujú aj vysokú úroveň splnenia štandardných spotrebiteľských požiadaviek. Aj preto by mali byť tieto produkty oveľa intenzívnejšie preferované v rámci spotreibteľského rozhodovania.

Kritéria hodnotenia:

Náročnosť: 3 body

Kritériá hdonotenia síce nezahrňujú celý životný cyklus výrobku, ale mali by zohľadňovať rôzne aspekty environmentálnosti produktov. Preto by produkty, ktoré získajú hodnotenie podľa značky mali mať výrazné kvalitatívne odlišnosti oproti bežným produktom v oblasti vplyvov na životné prostredie. Vďaka obmedzenej platnosti kritérií pre udeľovanie značky môžu byť kritériá pravidelne sprísnené tak, aby zodpovedali novému stavu v oblasti komerčnej ponuky ako aj požiadaviek na ochranu životného prostredia.

Transparentnosť: 3 body

Systén je realizovaný na základe oznamení MŽP SR, ktoré sú dostupné na internete. Zoznam produktov, ktoré majú oprávnenie používať značku je dostupný na internete. S ohľadom na garanciu štátu a podiel štátu by mali informácie, ktoré sa týkajú realizácie systému podliehať systému slobodného prístupu k informáciám.

Nezávislosť: 3 body

Systém je realizovaný pod kontrolou Ministerstva životného prostredia a jeho odbornej organizácie Slovenskej agentúry životného prostredia. Poplatky spojené s účasťou sú relatívne nízke rovnako ako politické záujmy spojené so systémom. Preto predpoklad politického a komerčného zasahovania do nezávislosti rozhodovania je veľmi nízka

Kontrola: 3 body

Systém podlieha štandardným kontrólnym mechanizmom dohľadu nad trhov vďaka realizácii na základe štátneho zásahu a garancie štátnych orgánizácii. Súčasťou zmluvy o využívaní značky je ak oprávnenie neohlásenej kontroly produktov a podmienok ich výroby u nadobúdateľa. Za prvok kontroly môžeme považovať aj limitovanú platnosť Oznámení MŽP (ktoré stanovujú kritériá) a oprávnenia na používanie značky.

Dosah na cieľový trh: 2 body

Systém sa zameriava na slovneských environmentálne orientovaných spotrebiteľov a kritéria by mali zohľadňovať špecifiká domáceho trhu. Dôvod zníženia bodového hodnotenia je skôr v dosahu systému pre bežného spotrebiteľa. V súčasnosnosti sa v registri platných Oznámení MŽP nachádza minimálny počet kategórií produktov, s ktorými by sa mohol stretnúť bežný spotrebiteľ.