Značka kvality SK 
Sem vložte podnadpis


Program podpory poľnohospodárskych a potravinárskych produktov slovenského pôvodu

História systému:

Značka kvality SK nadväzuje na rôzne pokusy podporiť slovenskú agroproduktu v rastúcom konkurenčnom prostredí otvoreného európskeho trhu. Vznikla v rámci Národného programu podpory domácich poľnohospodárskych výrobkov a potravín v roku 2004, pričom inšpiráciu brala z podobných systémov v západných krajinách EÚ aj v okolitých krajinách. V súčasnosti predstavuje najrozšírenejší systém podpory domácich produktov.

Rozšírenie a možnosť využitia:

Spotrebiteľ sa môže s produktami označenými značkou stretnúť pri každom nákupe v obchodnej sieti a preto by mal túto informáciu brať do úvahy. Označenie síce nezaručuje prémiový charakter produktu, ale pre produkty stredného segmentu je garanciou dobrého rozhodnutia , ktoré súčasne predstavuje podporu domácej produkcie poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.

Kontakty a ďalšie informácie:

Prevádzkovateľ a riadenie systému:

Prevádzkovateľ a riadenie systému:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia potravinárstva a obchodu

Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Internetové zdroje:  https://www.znackakvality.sk

Hodnotenie systému: 13 bodov odporúčané

Systém patrí medzi najviac rozšírené systémy označovania výrobkov na Slovensku. Pre spotrebiteľov ponúka hodnovernú informáciu o slovenskom pôvode výrobkov, nie je však zárukou vysokej (nadšandardnej) kvality produktov. Tú by mala zabepečiť značka kvality SK GOLD, ktorá však zatiaľ má menšiu známosť medzi spotrebiteľmi.

Kritéria hodnotenia:

Náročnosť 2 body

Požiadavky na získanie značky sú podľa Zásad udeľovania značky slnenie požiadaviek daných právnymi predpismi, splnením kvalitatívnych parametrov deklarovaných v technickej dokumentácii a podiel domácich surovín vyšší ako 75% (s výnimkou produktov, ktoré nie je možné vyrobiť bez dovozu surovín).

Transparentnosť 2 body

odôvodnenieSystém hodnotenia administratívne realizuje Ministerstvo. Splnenie kritérií pre získanie značky posudzuje Komisia na odborné posúdenie žiadosti menovaná ministrom. Zloženie komisie, štatút je práce a kritéria pre posudzovanie by pravdepodobne podliehali slobodnému prístupu k informáciám, zatiaľ však nie sú voľne dostupné, čo transparentnosť niektorých procesov znižuje.

Nezávislosť 3 body

Garantom systému je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Odbornú garanciu politické zložky preniesli na odborný orgán Ministerstva Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR. Napriek predstavám o politickom zasahovaní do odborných otázok v slovenských podmienkach neexistujú žiadne argumenty, ktoré by naznačovali porušenie princípov nezávislosti.

Kontrola 3 body

Systém označovania podlieha všeobecnej kontrole orgánov dohľadu nad trhom, ktorý možno považovať za najsilnejší spôsob všeobecnej kontroly v rámci SR. Na základe podnetu orgánov dohľadu nad trhom môže byť právo používať značku výrobku odobraté. Spôsobom kontroly dodržiavania pravidiel je ak fakt, že právo používať značku sa udeľuje na odbodie 3 rokov, pri sezónnych produktoch (produktov daného vegetačného obdobia bez podstatného spracovania) dokonca iba na jeden rok.

Dosah na cieľový trh 3 body

Systém je určený na podporu slovenských produktov na medzinárodnom konkurenčnom trhu, v skutočnosti však ide predovšetkým o informovanie domácich spotrebiteľov o pôvode výrobku. Súčasťou podmienok je požiadavka na podiel domácich surovín vyšší ako 75%, aj preto je dosah na slovenský trh rozhodujúci faktor úspešnosti systému.

Hodnotené k termínu: koniec roku 2018 

Hodnotiteľ: Ing. Rastislav Strhan, PhD. 

Kritéria hodnotenia